Satsningar på digital omställning är vägen till ekonomisk återhämtning

Dan Lillie, Nordenchef, SAP Concur.

Företagsledare världen över möter idag en ekonomisk verklighet som många inte har behövt hantera tidigare. En lång period av tillväxt har ersatts med stor osäkerhet och accelererande behov av kostnadsminskningar.

Företag bör lägga större fokus på att implementera teknologi som sänker onödiga kostnader i form av tid och pengar – för att istället lägga resurserna där de gör störst nytta.

Det kan upplevas som en oändlig uppförsbacke att ständigt behöva navigera runt nya hinder och oväntade utmaningar, ofta i kombination med krav på att hitta lösningar för återhämtning under en kamp för verksamhetens överlevnad. Det hela blir inte lättare av den rådande osäkerheten som gör det väldigt svårt, om än inte omöjligt, att blicka framåt och därtill säkra att rätt beslut fattas vid de viktiga stunderna. Faktum är att över 8 av 10 företagsledare (84 %) tror att det är först om flera år framåt som vi kommer att kunna överblicka de fulla konsekvenserna av Covid-19-pandemin, detta visar en ny undersökning genomförd på uppdrag på SAP Concur.

Vad företagsledare däremot vet är att deras verksamheter står inför flera utmaningar. Studien visade att det som oroar mest är:

  1. Stagnerande tillväxt
  2. Cybersäkerhet och hot från cyberterrorism
  3. Allt snabbare teknologisk utveckling
  4. Anställdas hälsa och säkerhet

Nära kopplat till den faktor som oroar mest – stagnerande tillväxt – ligger kontrollen av utgifter. Detta är även det område där chefer känner störst osäkerhet (33 %) när det kommer till deras egen förmåga i relation till sina konkurrenter. Inte ens hälften av de tillfrågade i studien kände sig ”väl förberedda” på insatser som syftar till kostnadsminskningar.

Företag har börjat se nyttan med teknologi som exempelvis automatiserade tjänster för resor och utlägg och hur dessa kan hålla koll så utgifterna. Fler än 9 av 10 tillfrågade i studien menar att ett skalbart och automatiserat system för resor och utlägg är nyckeln till att säkerställa efterlevnad av policys och protokoll i hela verksamheten. Dessutom anser 8 av 10 företagsledare att utdaterad teknologi utgör en riskfaktor för verksamheten.

Men det som ofta hämmar satsningar på nya, moderna system är en oro för den kostnad detta skulle medföra. För att inte missa alla de fördelar som finns med automatiserade lösningar som bygger på mobile-first, måste chefer förstå varför det är värt den initiala investeringen. Nedan följer ett urval av de fördelar som automatiserade system kommer med:

  • Enkelt att hålla koll – Få en så komplett överblick som möjligt. På så sätt håller du både koll på vad som spenderas såväl som plötsliga kostnadsökningar. En god hantering av utgifter kräver insyn i vad som sker i alla led i företaget. Dra därför nytta av system som integrerar redovisning, resebokning samt faktura- och utläggshantering.

  • Lägg tid på rätt saker – Separata system för att spåra resor, hålla koll på kostnader och hantera fakturor riskerar inte bara att resultera i felaktiga uppgifter, utan kan också ta värdefull tid från mer produktiva uppgifter och riskerar dessutom att skapa onödig stress och irritation hos dina medarbetare.

  • Snabbare beslut – Realtidsinformation gör att justeringar kan genomföras utan långa ledtider. Över 9 av 10 chefer (93 %) anser att det är helt avgörande för verksamheten att vara flexibel och snabbfotad för att kunna navigera i denna osäkerhet.

  • Förbättrad regelefterlevnad hos anställda – Ökad insyn, ger också större möjligheter att säkerställa att regler för resebokning, utlägg och fakturor efterlevs. Inte minst ökar efterlevnaden när anställda ges tillgång till lättanvända verktyg som passar in i deras existerande beteendemönster.

Samtidigt som digital omställning är ett prioriterat område som diskuteras flitigt på många ledningsmöten, står vi i en tid av ekonomisk osäkerhet som kräver handling framför ord. Visst kan investeringar i digitalisering kännas främmande just nu, men de kan hjälpa ditt företag att bevara ekonomisk stabilitet i det långa loppet. Det kommer hjälpa dig och ditt företag att hålla en stadig kurs framåt och tryggt segla i hamn när stormen väl är över.